ПРОФ. ВЛАДКО ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ

                          

 Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
            Член
                  
България
          Движение за права и свободи
                           Роден на 7 Май 1950 г., Павликени

 Член
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
Заместник
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Делегация за връзки с държавите от Машрек
Репортер в сянка на групата на АЛДЕ по следните теми:
- Директивата за ОЕЕО (относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване)
- Директива Севезо (химически аварии)
- Суровините
- Становище относно Директивата за енергийна ефективност

Биография
Инженер, специалност „Химическа кибернетика”, Москва (27.02.1975 г.).
Кандидат на техническите науки, София (27.04.1980 г.).
Старши научен сътрудник II степен (март 1990 г.).
Доктор на техническите науки (17.12.1998 г.).
Професор (2000 г.).

Аспирант във Висшия минно-геоложки институт (ВМГИ), София (1977-1980 г.). Централен институт по комплексна автоматизация, София (1985 г.).
Научен сътрудник и старши научен сътрудник, заместник-директор на съвместен научно-внедрителски център между Минно-обогатителния комбинат „Горубсо“ и Висшия минно-геоложки институт (1980-1990 г.).
Доцент и професор в Минно-геоложки университет, София; директор на Колеж по минно дело и металургия, Кърджали (1990-2007 г.).
Член на редакционна колегия на списание „Геология и минерални ресурси” (2002 г.)
Член на Европейския парламент (от 05.06.2007 г.).
Член на Съюза на учените в България (от 1984 г.).
Член на Съюза на химиците в България (от 2006 г.).
Член на Висшата атестационна комисия (2004-2007 г.).
Световен конгрес по обогатяване (International Mineral Processing Congress), член на научен консултативен комитет, член на Балканската Минна Академия (2004 г.)
Чуждестранен член на Руската Минна Академия (2007 г.),
Зам. ректор на Минно геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ от 2007 до 2011г.

Награди:
Златен орден на труда (1985 г.), златен медал на Международния технически панаир (1989 г.), инженер-обогатител на Република България (2001 г.),  Техническо изложение East West Euro Intellect  (2003г.  ) – златен медал, орден „Стара планина“ (2010 г.) .
Почетен гражданин на град Кърджали ( 2005 г.).

Автор на 4 учебника, 3 монографии, 160 публикации, 36 патента.

Владее руски, английски и испански език.
Женен, има син и внучка.